ПАРТНЕР homagmala

Services

Këshillojmë dhe negociojmë gjatë furnizimit me makineri dhe pajisje

Në rast se ju nevojitet këshillë gjatë furnizimit me makineri dhe pajisje nga industria e drurit, kompania SALEKS ofron këshilla gjatë marrjes së vendimit tuaj, gjithashtu bën oferta për furnizim me makineri të HOMAG Groupgrupacioni më i mirë botëror, siç janë : 

HOLZMA, makineri për prerje të materialit të rrafshët

HOMAG dhe BRANDT,  makineri për vulosje

HOMAG dhe WEEKE, CNC makineri

BARGSTEDТ, sisteme për menaxhim dhe magazinim automatik të materialit

LIGMATECH, sisteme për transport automatik, montim të mobilieve dhe paketim

FRIZ, makineri për keshim, mbështjellje të paneleve, përpunim të paneleve për dyer, si dhe shumë makineri të tjera për punim dhe përpunim të materialeve të ndryshme dhe prodhimeve gjysmë të gatshme.

Midis të tjerash, ofrojmë mundësi për furnizim me makineri për prerje të materialit të rrafshët (cirkularë) të firmës të famshme dhe të dëshmuar në mbarë botën.

ALTENDORF me përzgjdhje të disa modeleve me çmime të pranueshme.

Montim dhe rregullim të makinerive

Ofrojmë shërbime gjatë montimit të makinerive të reja dhe të përdorura, gjatë transferimit apo vendosjes në hapësirën ekzistuese, rregullim për punë të makinerive, si dhe trajnim për pune të tyre. Gjithahstu, ofrojmë mundësi për bashkëpunim të dakorduar për mirëmbajtje parandaluese, mbikëqyrje dhe kontroll të rregullt të makinerive.

Trajnim të kuadrit të punës dhe mirëmbajtje të makinerive

Midis shërbimeve të tjera, ofrojmë edhe bashkëpunim për trajnim të kuadrit Tuaj, në vendin tuaj, për një makineri konkrete apo për një sistem për përpunim, ose në fabrikën e prodhuesit të makinerisë.

Furnizim me mjete dhe pajisje elektrike manuale

Mjetet manuale elektrike, BOSCH, kanë vendin e vet në çdo punëtori, nga prodhimtaria më e vogël deri te sistemet e mëdha dhe prodhuesit. Nga programi me bateri me përzgjedhje të madhe, mjete elektrike për çdo dedikim, dhe deri te mjetet pneumatike të cilat mundësojnë përdorim cilësor dhe shumëvjeçar edhe në kushtet më të vështira.

Furnizim me mjete prerëse për makineri të industrisë së drurit

Oferta e SALEKS  përmbyllet me  furnizimin me mjete prerëse për të gjitha llojet e makinerive në industrinë e drurit, me mundësi për bashkëpunim sipas dëshirës dhe skicimit tuaj, si dhe të përzgjidhni mjete nga spektri i madh i mjeteve standarde të firmës me renome BUP Utensili.

KONTAKT


Dërgoj